Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Charakterystyka Programu

SYNTHESYS (Synthesis of Systematic Resources) program ramowy UE, w którym uczestniczą największe i najbardziej prestiżowe europejskie muzea historii naturalnej, ogrody botaniczne i jednostki naukowe związane z badaniami taksonomicznymi. Kolekcje zoologiczne, botaniczne i paleontologiczne dwudziestu instytucji członkowskich z 11 państw Unii Europejskiej obejmują ponad 337 milionów okazów.
Działania konsorcjum SYNTHESYS koordynowane są przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.
Program został zainicjowany przez CETAF (The Consortium of European Taxonomic Facilities), następnie został wsparty kwotą 13 milionów Euro przez program Unii Europejskiej „Strukturalizacja Europejskiego Obszaru Badawczego” (Structuring the European Research Area), będący częścią Szóstego Programu Ramowego UE.
Podstawowym celem SYNTHESYS jest stworzenie ponadnarodowej „wirtualnej” instytucji-muzeum i udostępnienie zgromadzonych i opisanych zasobów badaczom z całego kontynentu.
Wszystkie działania realizowane w ramach SYNTHESYS zostały podzielone
w przedstawiony poniżej sposób:

  • NA (Network Activity) -A — zarządzanie projektem – domena Muzeum Historii Naturalnej w Londynie;
  • NA-B — zebranie informacji dotyczących zasobów poszczególnych instytucji pod względem zbiorów i ekspertyzy;
  • NA-C — stworzenie powszechnie obowiązujących standardów i poprawa długoterminowej ochrony i dostępu do zbiorów;
  • NA-D — stworzenie zintegrowanego europejskiego systemu baz danych zbiorów;
  • NA-E — wypracowanie wspólnych rozwiązań (w tym prawnych oraz metodyki) dotyczących nowych rodzajów kolekcji np. próbek tkanek na potrzeby badań molekularnych;
  • NA-F — przeanalizowanie technik z innych dyscyplin naukowych pod kątem możliwości zastosowania ich w systematyce i innych badaniach przyrodniczych.

W latach 2005-2009 MIZ PAN uczestniczył w projekcie jako TAF-PL (Taxonomic Facility).
W ramach projektu  MIZ PAN gościł ponad 50 naukowców z wielu instytucji naukowych i muzeów zoologicznych z całej europy. Podczas pobytu w MIZ PAN  goście korzystali z bogatych zbiorów zoologicznych oraz aparatury naukowej. Wymiernym efektem tej współpracy jest ponad 30 publikacji naukowych.

O sponsorowanie pobytu w jednostkach partycypujących w SYNTHESYS,  mogą ubiegać się naukowcy prowadzący badania w państwach Unii Europejskiej, krajach stowarzyszonych lub kandydujących. Formularz aplikacji jest dostępny pod adresem: http://www.synthesys.info/.